Sunday 29th March 2015

by Lionslayer

သူတပါးကြိုးစားအားထုတ်ထားသည့်အရာကို အသိအမှတ်မပြုသည့်နေရာတွင် နှစ်ယောက်မရှိဟု အပေါင်းအသင်းများက ရှုံ့ချကြသည်။ မှန်လောက်သည်။ Fb တွင် Like ပေးရန်ပင် တွန့်တိုတတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။

I was being condemned for not easily appreciating other people’s efforts. They might be right since I rarely click “Like”s on Fb posts.

မြန်မာယူနီကုဒ်အတွက် js ကွန်ဗာတာ သုံးခုရှိသည်။ ကိုငွေထွန်း၏ ပါရဂူ၊ ကိုစိုးမင်း၏ ဘားဂလစ်ရှ်နှင့် ကိသ်၏ သံလွင်ဆော့ဖ်တို့ ဖြစ်သည်။ အခြားကွန်ဗာတာများသည် ယင်းတို့မှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာရပ်သို့ ပြန်ဆိုထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ်နှင့် ဇော်ဂျီအကြား အဆင်ပြေစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြခြင်းကို ဤနေရာမှ အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤနှစ်ပိုင်းတွင် သတိပြုမိသည်မှာ ကိုသူရလှိုင်တင်ထားသော ပေတံ ကွန်ဗာတာသစ် ဖြစ်သည်။

There are 3 main js converters for converting to/from Unicode/Zawgyi which are Paragu converter by Ko Ngwe Tun, Burglish converter by Ko Soe Min, Thanlwinsoft converter by Keith. Other converters are just direct or indirect translations to respective languages. I salute their efforts from this blog. The new kid in town in recent years is Paytan Python converter by Thura Hlaing.

မည်သို့ဖြစ်စေ ကော်ပီထားလျှင် ထားကြောင်း ခွင့်တောင်းကြသည်၊ ခရက်ဒစ်ပေးရသည်။ အချို့က မပေးပေ။ အယ်လော်ဂရစ်သမ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ရေးသယောင်ယောင် ဖိန့်ကြသည်။ သို့သော် ယင်းတို့၏ ကုဒ်ဒင်းကို သုံးလေးကြောင်းမျှ စစ်ကြည့်လိုက်လျှင် သိနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကွန်ပိုင်းလုပ်ပြီးသားဆိုလျှင် စစ်၍ မရနိုင်တော့ပြီလော။ မဟုတ်ပါ၊ reverse engineering လုပ်၍ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်း အချို့ဖြင့်ဖြစ်စေ စစ်ကြည့်နိုင်သည်။ ကွန်ဗာတာတစ်ခုချင်းစီတွင် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် ဝိသေသများ၊ အမှားအယွင်း Bug များ၊ အယ်လော်ဂရစ်သမ်များ ရှိသည်။ ယူသုံးခဲ့လျှင် ခရက်ဒစ်တစ်ကြောင်းပေးလိုက်ခြင်းသည် ပင်ပန်းသော အလုပ်မဟုတ်ပါ။

Regardless of the usage, we need to requests and give credits to original creators. Some just don’t. Some pretend their products to be of their own brainchild. But they can be exposed by checking a few lines of code. And if it’s already been compiled? We can also check by reverse engineering or some complicated methods. Each converter has it’s own uniqueness such as bugs and algorithm. It’s not a big deal to just give a single line of credit.

MM Font Converter Mobile App သည် ပါရဂူအယ်လော်ဂရစ်သမ်ကို (ယဉ်ကျေးအောင်ပြောလျှင်) သုံးကောင်းသုံးထားနိုင်သည် (သို့) သုံးထားရန်ရာနှုန်း ၉၉.၉၉၉% ခန့် ရှိသည်။ မဖြစ်နိုင်သော ၀.၀၀၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အစအဆုံးအိုင်ဒီယာတူသွားခြင်း ဖြစ်သည်။

To simply put, MM Font Converter is most certainly likely using Paragu’s coding or algorithm.

အခြားသော နည်းလမ်းတို့ကို ချန်၍ အလွယ်နည်းပြောပါမည်။ ရှုပ်ထွေးသော စာတစ်ကြောင်းကို ငါးကြိမ်မျှ ထပ်ခါထပ်ခါ ကွန်ဗတ်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကွန်ဗာတာတစ်ခုချင်းစီမှ ထွက်လာသော ရလဒ်များ အယ်လော်ဂရစ်သမ် မတူညီသည်နှင့် အမျှ ကွဲပြားစွာ ထွက်လာသည်ကို တွေ့ရမည်။ အငြိမ်မနေနိုင်၍ ဘလော့မှ တဆင့် ပြောမိပါသည်။

I will present you an easy and safe way to check which converter is which. Convert a complex phrase. Copy the result. Convert it again. Repeat 5 times. Results from each converter are similar at first conversion but unquestionably different after fifth conversion. This is my third rant about credits on this blog.

#Updates 31/03/2015

 • MM Font Converter developer Myat Min Soe decleared he created all function by himself in this fb post.
 • He later said that he took Zg->Uni function from Paytan converter but wrote Uni->Zg function by himself in this post. He also declear Paytan is GNU/GPL one of Open Source licenses, so he can use freely. The case here is when someone is using under GNU/GPL license, he must deliver his derivative work under same license along with proper credits. For that, I haven’t found the source code of his app anywhere yet (The source code for a version popped up this morning in this link http://www.myatminsoe.com/ifyouvisitthisyouaremyson). Beside, he “copyrighted” the app in “About” page.
 • And he said again he “forgot” to credit Paytan but not others in this post.
 • And then he claimed again that he wrote the first two versions on his own and the last version was using Paytan in this fb post. He has no explanation for his “own” versions which I used as test-app and I don’t see any major differences in conversion results between versions.

Tags: , , ,

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

11 Responses to “Copyright Converter”

 1. Myat Min Soe says:

  This is the function I used for converting Unicode to Zawgyi from Paytan.

  public String zg12uni51(String paramString)
  {
  String[] arrayOfString = { “ၾ”, “ၿ”, “ႀ”, “ႁ”, “ႂ”, “ႃ”, “ႄ” };
  String str1 = paramString.replace(“ႏ”, “န”).replace(“႐”, “ရ”).replace(“ဳ”, “ု”).replace(“ဴ”, “ူ”).replace(“ွ”, “ှ”).replace(“ြ”, “ွ”).replace(“ျ”, “ြ”).replace(“ၽ”, “ျ”).replace(“်”, “ျ”).replace(“္”, “်”).replace(“ွျ”, “ျွ”).replace(“ၚ”, “ါ်”);
  int i = 0;
  String str2;
  int j;
  label183: String str3;
  int k;
  if (i >= arrayOfString.length)
  {
  str2 = str1.replace(“ၪ”, “ဉ”).replace(“ၫ”, “ည”);
  j = 0;
  if (j < this.alpha.length)
  break label608;
  str3 = str2.replace("ၤ", "င်္").replace("႔", "့").replace("႕", "့").replace("ၠ", "္က").replace("ၡ", "္ခ").replace("ၢ", "္ဂ").replace("ၣ", "္ဃ").replace("ၥ", "္စ").replace("ၦ", "္ဆ").replace("ၧ", "္ဆ").replace("ၨ", "္ဇ").replace("ၩ", "္ဈ").replace("ၬ", "္ဋ").replace("ၭ", "္ဌ").replace("ၮ", "္ဍ").replace("ၯ", "္ဎ").replace("ၰ", "္ဏ").replace("ၱ", "္တ").replace("ၲ", "္တ").replace("ၳ", "္ထ").replace("ၴ", "္ထ").replace("ၵ", "္ဒ").replace("ၶ", "္ဓ").replace("ၷ", "္န").replace("ၸ", "္ပ").replace("ၹ", "္ဖ").replace("ၺ", "္ဗ").replace("ၻ", "္ဘ").replace("ၼ", "္မ").replace("ႅ", "္လ").replace("႓", "္ဘ").replace("ႆ", "ဿ").replace("ႇ", "ှ").replace("ႈ", "ှု").replace("ႉ", "ှူ").replace("ႊ", "ွှ");
  k = 0;
  label512: if (k = this.alpha.length)
  {
  return str3.replace(“႑”, “ဏ္ဍ”).replace(“႒”, “ဋ္ဌ”).replace(“႗”, “ဋ”).replace(“ၤ”, “”).replace(“ိှ”, “ှိ”).replace(“ုိ”, “ို”);
  str1 = str1.replace(arrayOfString[i], “ြ”);
  i++;
  break;
  label608: str2 = str2.replace(this.alpha[j] + “ၤ”, “င်္” + this.alpha[j]);
  j++;
  break label183;
  label669: str3 = str3.replace(“ေြ” + this.alpha[k] + “ွှ”, this.alpha[k] + “ြွှေၤ”).replace(“ေြ” + this.alpha[k] + “ွ”, this.alpha[k] + “ြ” + “ွ” + “ေၤ”).replace(“ေြ” + this.alpha[k] + “ှ”, this.alpha[k] + “ြ” + “ှ” + “ေၤ”).replace(“ေ” + this.alpha[k] + “ျ” + “ွှ”, this.alpha[k] + “ျွှေၤ”).replace(“ေ” + this.alpha[k] + “ျ” + “ွ”, this.alpha[k] + “ျ” + “ွ” + “ေၤ”).replace(“ေ” + this.alpha[k] + “ျ” + “ှ”, this.alpha[k] + “ျ” + “ှ” + “ေၤ”).replace(“ေ” + this.alpha[k] + “ွှ”, this.alpha[k] + “ွှ” + “ေၤ”).replace(“ေြ” + this.alpha[k], this.alpha[k] + “ြေၤ”).replace(“ေ” + this.alpha[k] + “ွ”, this.alpha[k] + “ွ” + “ေၤ”).replace(“ေ” + this.alpha[k] + “ှ”, this.alpha[k] + “ှ” + “ေၤ”).replace(“ေ” + this.alpha[k] + “ျ”, this.alpha[k] + “ျ” + “ေၤ”).replace(“ေ” + this.alpha[k], this.alpha[k] + “ေၤ”).replace(“ြ” + this.alpha[k], this.alpha[k] + “ြၤ”);
  k++;
  break label512;
  }
  str3 = str3.replace(this.alpha[m] + “ႋ”, “င်္” + this.alpha[m] + “ိ”).replace(this.alpha[m] + “ႌ”, “င်္” + this.alpha[m] + “ီ”).replace(this.alpha[m] + “ႍ”, “င်္” + this.alpha[m] + “ံ”).replace(this.alpha[m] + “ႎ”, this.alpha[m] + “ိံ”);
  }
  }

  • Lionslayer says:

   Paytan or ruler, you can say whatever you like. You took the credit as your own. You FAILED to CREDIT and still FAILS to CREDIT in app (and/or for previous versions). End of story.

 2. Myat Min Soe says:

  decompile it and see. I’m not commenting anymore

 3. Myint Kyaw Thu says:

  These things shall already stop happening in Myanmar industry! What a shame! Thank for pointing this out!

 4. Myat Min Soe says:

  I use Ko Thura Hlaing Paytan converter for converting Zawgyi to Unicode but I rewrite the whole algorithm for Unicode to Zawgyi. What’s the problem?

  • Lionslayer says:

   The problem is this.
   Original
   ပုဏ္ဏေးမ ပုဏ္ဏြွေးမ ဣန္ဒြောင့် မှို မှုိ မိှု ၁၀ိ က၀ိ န္သု န္သြွေ န္တွ မြွှော့် မြွှော့် အန္တွေ ေ၀ြွှော ဝြော် ဝြွော် ဝြွှော် ဝျှော် ဝျွှော် ဝြွှော် ကြွှေု မြှိုက် မြွှိုက်
   Convert from Unicode to Zg 4 times
   ———–

   http://mrdba.info/zawgyi-converter/
   ပုေဏၰးမ ပုေၾဏၰ္းမ ဣေ္ႏၵာင့္ ၿမိဳ ်မဳိ မိ်ဳ ၁၀ိ က၀ိ ႏ္သဳ ္ႏ္ၾသေ ႏၲ္ ေႁမႊာ့္ ေႁမႊာ့္ ေအႏၲ္ ေ၀ၽႊော ေ္ဝာ္ ေႁ္ဝာ္ ေႁဝႊာ္ ေဝၽ်ာ္ ေဝၽႊာ္ ေႁဝႊာ္ ေႂကႊု ၼႇိုက္ ႁမႊိုက္

   ————-
   MM Font Converter App
   ပုေဏၰးမ ပုေၾဏၰ္းမ ဣေ္ႏၵာင့္ ၿမိဳ ်မဳိ မိ်ဳ ၁၀ိ က၀ိ ႏ္သဳ ္ႏ္ၾသေ ႏၲ္ ေႁမႊာ့္ ေႁမႊာ့္ ေအႏၲ္ ေ၀ၽႊော ေ္ဝာ္ ေႁ္ဝာ္ ေႁဝႊာ္ ေဝၽ်ာ္ ေဝၽႊာ္ ေႁဝႊာ္ ေႂကႊု ၼႇိုက္ ႁမႊိုက္

   ———–
   http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/fontconv.htm
   ပုေဏၰးမ ပုၰ࿿ေၰးမ ဣေၷၵာင࿿့ ္မို မိႈ မိႈ ၁၀ိ ကဝိ န࿿သု ၷ࿿࿿သေ နၱ࿿ ࿿ေ္ၼာ࿿့ ࿿ေ္ၼာ࿿့ ေအနၱ࿿ ေ္࿿ဝ࿿ော ေ࿿ဝာ࿿ ࿿ေ࿿ဝာ࿿ ࿿ေ္࿿ဝာ࿿ ေ္ဝာ࿿࿿ ေ္࿿ဝာ࿿࿿ ࿿ေ္࿿ဝာ࿿ ࿿ေ္ၠု ࿿္မိုက࿿ ࿿࿿္မိုက࿿

   ————–
   http://goo.gl/Ot6qjn
   ပုေဏၰးမ ပုေႂဏၰြးမ ေဣ္ႏၵာင့္ မႈိ မႈိ မိှု ၁၀ိ က၀ိ န္သု န္ေႂၾသ ႏ႖ ေႁမႊာ့္ ေႁမႊာ့္ ေအႏ႖ ေေႂ၀ႊာ ေျဝာ္ ေႁျဝာ္ ေႁဝႊာ္ ေဝၽွာ္ ေဝၽႊာ္ ေႁဝႊာ္ ေႂကႊဳ ၿမႇိဳက္ ႃမႊိဳက္

   • Lionslayer says:

    ဒီစကရင်ရှော့က ဘာဆိုလိုချင်တာလဲ။ ဖန်ရှင်အကုန်လုံးကို ကိုယ်တိုင်ရေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ App မှာ ယူနီကုဒ်က ဇော်ဂျီကို ပြောင်းပုံပြောင်းနည်းဟာ ပါရဂူနဲ့ ထပ်တူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ပြောထားတာ။ ထိုနည်းတူစွာ ဇော်ဂျီက ယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းတာဟာလည်း ပါရဂူနဲ့ ထပ်တူဖြစ်နေတယ်။ ပေတံကယူသုံးတယ်၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် နည်းနည်းပြင်တယ်၊ ခရက်ဒစ်ပေးဖို့ မေ့သွားတယ်၊ အရင်နှစ်ခုက ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးတာစတဲ့ ဆင်ခြေတွေက မနေ့တစ်နေ့ကမှ တန်းစီဖြစ်လာတာပါ။ ခရက်ဒစ်တစ်ကြောင်းပေးလိုက်ရင် ပြီးတဲ့ကိစ္စပါဗျာ။

    • Myat Min Soe says:

     Credit တောင်းချင်တာဆိုလဲရှင်းရှင်းပြောလေ။ ကျွန်တော်က License ကြည့်ပြီးယူသုံးတာ။ စိတ်ချ update မှာ paytan မသုံးတော့ဘူး

     • Lionslayer says:

      ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထဲမှာ မသုံးဖို့ပြောတာ တစ်ခွန်းမှ မပါဘူး။ ယူသုံးထားရင် ခရက်ဒစ်ပေးဖို့ပဲပြောထားတာ။

      တစ်ချက် ပေတံဆီက ယူသုံးတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ။ ဒါကလည်း ခုမှ ဖြစ်လာတာ။ အရင်ဗားရှင်း ၂.၀ ထွက်တုန်းက ဖန်ရှင်တွေအကုန် ကိုယ်တိုင်ရေးထားတယ်လို့ ပြောတယ်။ မနေ့တစ်နေ့ကမှဖြစ်သွားတာက နောက်ဆုံးဗားရှင်းဟာ ပေတံကယူသုံးတာဖြစ်ပြီး ရှေ့က ဗားရှင်းတွေဟာ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလို့ ပြောပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ဗားရှင်းရလဒ်တွေကို ကြည့်လိုက်တော့ အခြေခံအားဖြင့် ဘာမှ မပြောင်းဘူး။ တူတူပဲ။ ရှင်းရှင်းပြောပါရစေ။ Repeated Conversion test မှာ ကိုယ်တိုင်ကြံဆရေးတဲ့ ကွန်ဗာတာက ထွက်တဲ့ ရလဒ်တွေဟာ ပါရဂူကထွက်တဲ့၊ ပါရဂူက မှီးရေးတဲ့ ရလဒ်တွေနဲ့ တူစရာ လုံးဝ မရှိပါဘူး။

      နောက်တစ်ချက်။ ပါရဂူကပဲယူယူ၊ ပါရဂူ(ပုရပိုဒ်)ကမှီးထားတဲ့ ပေတံကပဲယူယူ၊ ယူသုံးထားရင် App ထဲမှာ ခရက်ဒစ်ပေးရမယ်။ ကိုယ့် အက်ပ်ကိုယ် ပြန်ကြည့်လိုက်ဦး။ ကော်ပီရိုက်တူမြတ်မင်းစိုးလို့ ဗားရှင်းတိုင်းမှာရေးထားတယ်။ ကော်ပီလက်ဖ်ထားရင် ကော်ပီပြန်ရိုက်လို့မရပါဘူးဗျ။ ဂျီအင်ယူမှာ ခရက်ဒစ်ပေးရမယ်၊ အိုးပင်းဆော့စ်ပြန်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ဒီပိုစ့်ကိုရေးတဲ့အထိ ကိုမြတ်မင်းစိုး အဲဒါတွေ တစ်ခုမှ မလုပ်ထားဘူး။

      နောက်တစ်ချက် ပေတံကို မှီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ ပေတံကို မှီးမမှီး ကိုမြတ်မင်းစိုး ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်သိမှာပါ။ ဘယ်ဟာကို မှီးတယ်ဆိုတာ Repeated Conversion test နဲ့ စစ်ကြည့်လိုက်ရင် အဖြေပေါ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပေတံဟာ Zg->Uni သာ ပါရဂူနီးပါး တော်တော်သုံးလို့ရပြီး Uni->Zg က Bug မစင်သေးတဲ့ ဗားရှင်းဖြစ်တယ်။ ရှင်းအောင်ပြပါရစေ။

      Original က ဒီစာကြောင်းပါ။
      “ပုဏ္ဏေးမ ပုဏ္ဏြွေးမ ဣန္ဒြောင့် မှို မှုိ မိှု ၁၀ိ က၀ိ န္သု န္သြွေ န္တွ မြွှော့် မြွှော့် အန္တွေ ေ၀ြွှော ဝြော် ဝြွော် ဝြွှော် ဝျှော် ဝျွှော် ဝြွှော် ကြွှေု မြှိုက် မြွှိုက်”
      ယူနီကုဒ်ကနေ ဇော်ဂျီကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ လေးကြိမ်ပြောင်းမယ်။

      ပါရဂူကွန်ဗာတာမှာ ဒီလိုရပါတယ်။
      “ပုေဏၰးမ ပုေၾဏၰ္းမ ဣေ္ႏၵာင့္ ၿမိဳ ်မဳိ မိ်ဳ ၁၀ိ က၀ိ ႏ္သဳ ္ႏ္ၾသေ ႏၲ္ ေႁမႊာ့္ ေႁမႊာ့္ ေအႏၲ္ ေ၀ၽႊော ေ္ဝာ္ ေႁ္ဝာ္ ေႁဝႊာ္ ေဝၽ်ာ္ ေဝၽႊာ္ ေႁဝႊာ္ ေႂကႊု ၼႇိုက္ ႁမႊိုက္”

      ပေတံကွန်ဗာတာမှာ ဒီလိုရပါတယ်။
      “ပုေဏၰးမ ပုေၾဏၰ္းမ ဣေ္ႏၵာင့္ မဳ မဳိ မိဳ ၁၀ိ က၀ိ နဳ ေ္ႏ္ၾသ ၲ္ ေႁမႊာ့္ ေႁမႊာ့္ ေအၲ္ ေ၀ၽႊော ေ္ဝာ္ ေႁ္ဝာ္ ေႁဝႊာ္ ေဝၽ်ာ္ ေဝၽႊာ္ ေႁဝႊာ္ ေႂကႊု မႇိုက္ ႁမႊိုက္”

      MM Font Converter ဗားရှင်း ၂.၀ နဲ့ ၃.၂ မှာ ဒီလိုရပါတယ်။ ကြားထဲကဗားရှင်းတွေလည်း အတူတူလို့ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
      “ပုေဏၰးမ ပုေၾဏၰ္းမ ဣေ္ႏၵာင့္ ၿမိဳ ်မဳိ မိ်ဳ ၁၀ိ က၀ိ ႏ္သဳ ္ႏ္ၾသေ ႏၲ္ ေႁမႊာ့္ ေႁမႊာ့္ ေအႏၲ္ ေ၀ၽႊော ေ္ဝာ္ ေႁ္ဝာ္ ေႁဝႊာ္ ေဝၽ်ာ္ ေဝၽႊာ္ ေႁဝႊာ္ ေႂကႊု ၼႇိုက္ ႁမႊိုက္”

      ပေတံလား၊ ပါရဂူလား Common Sense နဲ့တင် သိနိုင်ပါတယ်။ တခြားကွန်ဗာတာတွေတော့ နမူနာ မပြတော့ပါဘူး။ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်က ဘာမှကို မဆိုင်လို့။

      Original က ဒီစာကြောင်းပါ။
      “ပုဏ္ဏေးမ ပုဏ္ဏြွေးမ ဣန္ဒြောင့် မှို မှုိ မိှု ၁၀ိ က၀ိ န္သု န္သြွေ န္တွ မြွှော့် မြွှော့် အန္တွေ ေ၀ြွှော ဝြော် ဝြွော် ဝြွှော် ဝျှော် ဝျွှော် ဝြွှော် ကြွှေု မြှိုက် မြွှိုက်”
      ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုဒ်ကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ လေးကြိမ်ပြောင်းမယ်။

      ပါရဂူ
      “ပုဏဏွေးမ ပုဏဏွှှေးမ ဣနဒွှောငှ့ မှို မှို မှို ၁၀ိ ကဝိ နသွု နသွှှေ နတွှ မှှှော့ှ မှှှောှ့ အနတွှေ ဝှှှေော ဝှောှ ဝှှောှ ဝှှှောှ ဝှှောှ ဝှှှောှ ဝှှှောှ ကှှှေု မှှိုကှ မှှှိုကှ”

      ပေတံ
      “ပုဏဏွေးမ ပုဏဏွှှေးမ ဣနဒွှောငှ့ မှို မှုိ မိှု ၁၀ိ ဝိ နသွု နသွှှေ နတွှ မှှှော့ှ မှှှောှ့ အနတွှေ ဝှှှော ဝှောှ ဝှှောှ ဝှှှောှ ဝှှောှ ဝှှှောှ ဝှှှောှ ကှှှေု မှှိုကှ မှှှိုကှ”

      MM Font Converter
      “ပုဏဏွေးမ ပုဏဏွှှေးမ ဣနဒွှောင့ှ မှို မှို မှို ၁၀ိ က၀ိ နသွု နသွှှေ နတွှ မှှှော့ှ မှှှောှ့ အနတွှေ ေ၀ှှှော ဝှောှ ဝှှောှ ဝှှှောှ ဝှှောှ ဝှှှောှ ဝှှှောှ ကှှှေု မှှိုကှ မှှှိုကှ”

      Zg->Uni ရုတ်တရက် အတူတူလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပေတံမှာ က၀ိ ပေါင်းတွဲနေရာမှာ ကကြီးပြုတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ Bug ရှိပါတယ်။ ဒီ Bug က ရုတ်တရက် မသိနိုင်ပါဘူး။ MM Font converter ရဲ့ ဘယ်ဗားရှင်းမှာမှ ဒီ Bug မပါပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတာတော့ စာကုန်ခံပြီး ရှင်းစရာလိုမယ်မထင်ဘူးထင်တယ်။

      ဒီကွန်ဗားရှင်းရလဒ်တွေက ကိုမြတ်မင်းစိုး အရင်က ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးပါတဲ့ဆိုတဲ့ ဗားရှင်းရော နောက်ဆုံးပေတံက ယူပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗားရှင်းရော တူတူပါပဲ။ ကိုမြတ်မင်းစိုး ဆန္ဒရှိရင် utn11 ဘယ်လိုဖတ်ပြီး ဘယ်လိုကွန်ဗာတာတွေ ရေးခဲ့ရာက လွန်စွာထူးဆန်းတိုက်ဆိုင်စွာ ပါရဂူကထွက်တဲ့ ရလဒ်တွေနဲ့ တူသွားကြောင်း ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။

      ပေတံပဲသုံးတယ်ဆိုဆို ပါရဂူပဲသုံးတယ်ဆိုဆို နောက် Update လုပ်တဲ့ App ရဲ့ Credit စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြပေးရင် ကျွန်တော် ဒီပို့စ်တင်ရကျိုး နပ်ပါတယ်။ Update မှာ ပေတံမသုံးတော့ဘူးဆိုပြီး အရင်က လုပ်ရပ်တွေကို မျက်နှာလွှဲပြီး ထွက်သွားတာဟာ ယောကျ်ားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း မဟုတ်ပါဘူး။

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

Leave a Reply

*